DOG STICK

SYNOPSIS​

A harrowing tale spanning generations, Dog Stick charts the bad blood between the “Dai” and “Na” families for half a century, all taking place against the backdrop of the Rehe Anti-Japanese war.

 

Fighting against Japanese tyranny is the notorious “Pole Gang.” By chance, Tian Li of the Dai family assumes control of the group. To complicate matters, he’s in love with Su-zhi of the Na family. Tian Li must carry the burden of leading the gang through this tumultuous period, as well as reconcile with his forbidden love towards Su-zhi.

TRAILER

FEATURETTES

PRODUCTION GALLERY

PRODUCTION DETAILS

Genre: Legend / War

 

Executive Producers: Wang Zhen Ru, Yang Ming, Gao Jun Hu, Zhang Jian Wen, Liang Shi Jie, Zhang Heng, Zhang Lan Yan, Yang Li Zhang Xuan, Zhang Yun Shi, Kong Ling Guan, Shi Wei Ping, Yu Wan Qin, Yin Zhi Shan, Xu Jie

 

Producers: Liu Feng, Xue Xin

 

Director: Guo Jing Yu

 

Scriptwriters: Guo Jing Yu, Dai Jun Qing, Xiao Shao Quan

 

Main Cast: Wei Zi, Yue Li Na, Gao Ming, Yang Zhi Gang, Yu Yi, Niu Bao Jun, Liu Qian Han, Xiao Yin